د چين په شانګ های ښار کې د افغان تجارت هجرت الله کيسه