شي جين پينګ

شي جين پينګ، نارينه او د هان قوم دی او د ١٩٥٣ کال د جون په مياشت کې د شاان شي ولايت په فو پينګ کې زېږېدلی دی. د ١٩٦٩کال د جنورۍ په مياشت کې يې په رسمي کار پيل وکړ او بيا يې د١٩٧٤ کال د جنوری په مياشت کې د چين د کمونست ګوند غړيتوب تر لاسه کړ ٠ هغه د چينګ هوا پوهنتون د بشري او ټولنيز پوهنځی د مارکسيستي تيورۍ او فکری او سياسی ښوونی له څانګې څخه فارغ شوی او د ماسټرۍ او دوکتورا درجې يې لاس ته راوړې٠
هغه له ١٩٦٩ کال څخه بيا تر ١٩٧٥ کال پورې يې د شان شي ولايت د يان چوان ولسوالی د ون ان يې کميون د ليانګ جيا هه په توليدي ډله کې بزګری وکړه او د ګوند د سيمه ييزې څانګې منشي و٠
له ١٩٧٥ کال څخه بيا ١٩٧٩ کال پورې يې د چينګ هوا پوهنتون د کيمياڅانګی د بنسټيز عضوي ترکيب په تخصص کې زده کړې کړې دي٠
له ١٩٧٩ کال څخه تر ١٩٨٢ کال پورې يې د چين د دولتي شورا او د مرکزی پوځی کمسيون د عمومی چارو د ادارو سکريټر و٠
له ١٩٨٢ کال څخه تر ١٩٨٣ کال پورې يې د هه بۍ ولايت د جنګ دينګ ولسوالۍ د ګوندی کميټی د منشي مرستيال دنده په غاړه درلوده ٠
له ١٩٨٣ کال څخه تر ١٩٨٥ کال پورې يې د هه بی ولايت د جنګ دينګ ولسوالۍ د ګوندی کميټی منشي و٠
له ١٩٨٥ کال څخه تر ١٩٨٨ کال پورې يې د فو جيان ولايت د شيا من ښار د ګوندی کميټې د دايمي غړی او د ښاروال مرستيال دندې ترسره کړيدي٠
له ١٩٨٨ کال څخه تر ١٩٩٠ کال پورې يې د فو جيان ولايت د نينګ ده سيمی د ګوندي کميټې منشي و٠
له ١٩٩٠ کال څخه تر ١٩٩٣ کال پورې يې د فو جيان ولايت د فو جو ښار د ګوندی کميټی منشي او د ښار د ولسی کانګرس د دايمي کميټی مشر و٠
له ١٩٩٣ کال څخه تر ١٩٩٥ کال پورې يې د فو جيان ولايت د ګوندی کميټی دايمي غړی، د فو جو ښار د ګوندی کميټی منشي او د ښار د ولسی کانګرس د دايمي کميټی مشر و٠
له ١٩٩٥ کال څخه تر ١٩٩٦ کال پورې يې د فو جيان ولايت د ګوندی کميټی د منشي مرستيال ، د فو جو ښار د ګوندی کميټی د منشي او د ښار د ولسی کانګرس د دايمي کميټی د مشر دندی په غاړه درلودی٠
له ١٩٩٦ کال څخه تر ١٩٩٩ کال پورې يې د فو جيان ولايت د ګوندی کميټی د منشي مرستيال و٠
له ١٩٩٩ کال څخه تر ٢٠٠٠ کال پورې يې د فو جيان ولايت د ګوندی کميټی د منشي مرستيال او د دغه ولايت د لنډ مهالي والی په توګه وټاکل شو٠
له ٢٠٠٠ کال څخه تر ٢٠٠٢ کال پورې يې د فو جيان ولايت د ګوندی کميټی د منشي مرستيال او والی و٠
په ٢٠٠٢ کال کې يې د جه جيانګ ولايت د ګوندی کميټی د منشي مرستيال او د دغه ولايت لنډ مهالي والی و٠
له ٢٠٠٢ کال څخه تر ٢٠٠٣ کال پورې يې د جه جيانګ ولايت د ګوندی کميټی منشي او د دغه ولايت لنډ مهالي والی و٠
له ٢٠٠٣ کال څخه تر ٢٠٠٧ کال پورې يې د جه جيانګ ولايت د ګوندی کميټی منشي او د دغه ولايت د ملی کانګرس د دايمي کميټی مشر و٠
په ٢٠٠٧ کال کې يې د شانګهای ښار د ګوندی کميټی د منشي دنده په غاړه لری٠
له ٢٠٠٧ کال څخه تر ٢٠٠٨ کال پورې د مرکزي کميټې د سياسي بيورو دايمي غړی، د سکريتريت منشي او د مرکزي کميټې د ښوونځي مشر و.
له ٢٠٠٨ کال څخه تر ٢٠١٠ کال پورې د مرکزي کميټې د سياسي بيورو دايمي غړی، د سکريتريت منشي، د دولت رئيس مرستيال او د مرکزي کميټې د ښوونځي مشر و
له ٢٠١٠ کال څخه تر ٢٠١٢ کال پورې د مرکزي کميټې د سياسي بيورو دايمي غړی، د سکريتريت منشي، د دولت رئيس مرستيال، د مرکزي نظامي کمسيون مرستيال او د مرکزي کميټې د ښوونځي مشر و
له ٢٠١٢ کال څخه تر اوسه د مرکزي کميټې عمومي منشي ، د دولت رئيس مرستيال او د مرکزي نظامي کمسيون مشر و.
د ١٥مې دورې مرکزي کميټې کانديد غړی، د ١٦،١٧ او ١٨مې دورې مرکزي کميټې غړی، د ١٧مې دورې مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی، دايمي غړی او د سکريتريت منشي، د ١٨مې دورې د مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی، دايمي غړی او عمومي منشي دی. د ١١مې دورې د ملي ولسي کانګرس په لومړۍ غونډه کې د دولت رئيس د مرستيال په توګه وټاکل شو. د ګوند د ١٧م ملي کانګرس په ٥مه عمومي غونډه کې د ګوند د مرکزي نظامي کميسيون د رئيس د مرستيال په توګه وټاکل شو. د ١١مې دورې د ملي ولسي کانګرس دايمي کميټې په ١٧مه غونډه کې د حکومت مرکزي نظامي کميسيون د رئيس د مرستيال په توګه انتخاب شو. د ګوند د اتلسم ملي کانګرس په لومړۍ عمومي غونډه کې د ګوند د مرکزي نظامي کمسيون د رئيس په توګه وټاکل شو.