لي که چيانګ

لي که چيانګ د هان له قوم څخه دی چې د ١٩٥٥ کال په جولای کې زېږېدلی دی، د ١٩٧٤ کال په مارچ کې په کار پيل وکړ ،د ١٩٧٦ کال په مې کې يې د چين په کمونست ګوند کې شامل شو. دی د بېجينګ پوهنتون د اقتصاد له پوهنځی څخه فارغ شوی او د کار کولو تر څنګ يې د ماسټرۍ کچه او د اقتصاد پوهنې په اړه د ډاکترۍ په کچه لوړې زده کړې کړېدي.
له ١٩٧٤ کال څخه تر ١٩٧٦ کال پورې يې د أن هوی ولايت د فون يانګ ولسوالۍ د دا مياو کميون د دونګ لين په لويه توليدي ډله کې بزګري وکړه.
له ١٩٧٦ کال څخه تر ١٩٧٨ کال پورې يې د أن هوی ولايت د فون يانګ ولسوالۍ د دا مياو کميون د دا مياو د لويې توليدي ډلې د ګوندي فرعي څانګې د منشي دنده پر غاړه درلوده.
له ١٩٧٨ کال څخه تر ١٩٨٢ کال پورې د بېجينګ پوهنتون د حقوقو په پوهنځی کې زده کړې وکړې او د دغه پوهنتون د زده کوونکو د کمېټې مشر هم و.
له ١٩٨٢ کال څخه تر ١٩٨٣ کال پورې د بېجينګ پوهنتون د چين د کمونستی ځوانانو د ټولنې منشي و.
له ١٩٨٣ کال څخه تر ١٩٨٥ کال پورې د يادې شوې ټولنې د مرکزی کمېټې د ښوونځيو چارو د مشرتابه ، د زده کوونکيو د ملی ټولنې د سرمنشي او د دغې
ټولنې د مرکزی کمېټې د سکريتريت د نوماند منشي په توګه وټاکل شو.
له ١٩٨٥ کال څخه تر ١٩٩٣ کال پورې يې د ياد شوي سکرتريت د منشي او ځوانانو ټولنې د مرستيال دنده پر غاړه درلوده ( د ١٩٩١ کال له سپتمبر څخه تر نومبر پورې يې د مرکزي کمېتې په ګوندي ښوونځی کې زده کړې وکړې.
له ١٩٩٣ کال څخه تر ١٩٩٨ کال پورې د ياد شوی سکريتريت د لومړی منشي او چين د ځوانانو د سياست پوهنځی د مشر په توګه وټاکل شو( له ١٩٨٨ کال څخه تر ١٩٩٤ کال پورې يې د بېجينګ پوهنتون د اقتصاد په پوهنځی کې د ماسټرۍ تر درجې او د اقتصاد پوهنې په څانګه کې د ډاکترۍ تر درجې لوړې زده کړې وکړې.
ښاغلی لي که چيانګ له ١٩٩٨ کال څخه تر ١٩٩٩ کال پورې د هه نان ولايت د ګوندي کمېټې د منشي مرستيال او د دغه ولايت د والي وکيل و.
له ١٩٩٩ کال څخه تر ٢٠٠٢ کال پورې د هه نان ولايت د ګوندي کمېټې منشي مرستيال او د دغه ولايت لنډمهالی والي و.
له ٢٠٠٢ کال څخه تر ٢٠٠٣ کال پورې د هه نان ولايت د ګوندي کمېټې منشي او د دغه ولايت والي و.
له ٢٠٠٣ کال څخه تر ٢٠٠٤ کال پورې د هه نان ولايت د ګوندي کمېټې د منشي او د دغه ولايت د ولسي کانګرس د دايمي کمېټې د مشر دندې پر غاړه درلودلې.
له ٢٠٠٤ کال څخه تر ٢٠٠٥ کال پورې د لياو نينګ ولايت د ګوندي کمېټې د منشي په توګه وټاکل شو.
له ٢٠٠٥ کال څخه تر ٢٠٠٧ کال پورې يې د لياو نينګ ولايت د ګوندي کمېټې د منشي(د ٢٠٠٧ کال تر اکتوبر پورې) او د دغه ولايت د ولسی کانګرس د دايمي کمېټې د مشر دندې پر غاړه درلودلې.(د ٢٠٠٧ کال تر نومبر پورې)
له ٢٠٠٧ کال څخه تر ٢٠٠٨ کال پورې يې د ګوند د مرکزی کمېټې د سياسی بيورو دايمي غړی و.
له ٢٠٠٨ کال څخه تر اوسه د ګوند د مرکزی کمېټې د سياسی بيورو دايمي غړی او د صدراعظم مرستيال دی.
لي که چيانګ هم د چين د کمونست ګوند د ١٥، ١٦،١٧ او ١٨دورو د مرکزی کمېټې غړی، د ١٧ او ١٨مې دورې مرکزي کمېتې د سياسی بيورو غړی او دايمي غړی او د ٨ دوری د ملي ولسي کانګرس د دايمي کمېټې غړی دی.