جانګ ده جيانګ

جانګ ده جيانګ، نارينه، د هان قوم، د ١٩٤٦ کال د نومبر په مياشت کې د لياو نيګ ولايت په تای ان کې زيږيدلی دی، د ١٩٦٨ کال د نومبر په مياشت کې په کار پيل وکړ او د ١٩٧١ کال د جنورۍ په مياشت کې د چين د کمونست ګوند غړيتوب تر لاسه کړ. ښاغلي جانګ ده جيانګ د کوريا د کيم يل سونګ مجموعي پوهنتون د اقتصاد له تخصصي څانګې څخه فارغ شو او د ليسانس کچه يې تر لاسه کړه.
له ١٩٦٨ کال څخه تر ١٩٧٠ کال پورې يې د جي لين ولايت د وانګ چينګ ولسوال د لو ځه ګو کميون د تای پينګ لوی ټيم يافته ځوان و.
له ١٩٧٠ کال څخه تر ١٩٧٢ کال پورې يې د جي لين ولايت د وانګ چينګ ولسوال د انقلابي کميټې د تبليغاتي څانګې منشي او د کمونستي ځوانانو د څانګې منشي و.
له ١٩٧٢ کال څخه تر ١٩٧٥ کال پورې يې د يان بيان پوهنتون په کوريايي ژبې څانګه کې د کوريايي ژبې زده کوونکی و.
له ١٩٧٥ کال څخه تر ١٩٧٨ کال پورې يې د يان بيان پوهنتون د کوريايي ژبې په تخصصي څانګه کې د عمومي ګوندي څانګې د منشي مرستيال، د پوهنتون د ګوندي کميټې دايمي غړی او د انقلابي کميټې مرستيال و.
له ١٩٧٨کال څخه تر ١٩٨٠ کال پورې يې د کوريا د کيم يل سونګ مجموعي پوهنتون د اقتصاد په تخصصي څانګه کې زده کړه وکړه او د بهرنيو زده کوونکو د ګوندي څانګې منشي و.
له ١٩٨٠ کال څخه تر ١٩٨٣ کال پورې يې د يان بيان پوهنتون د ګوندي څانګې دايمي غړی او د پوهنتون د رئيس مرستيال و.
له ١٩٨٣ کال څخه تر ١٩٨٥ کال پورې يې د جي لين ولايت په يان جي ښار کې د ګوندي څانګې د منشي مرستيال او د يان بيان ناحيې د ګوندي څانګې دايمي غړی او د يان جي ښار د ګوندي کميټې د منشي مرستيال و.
له ١٩٨٥ کال څخه تر ١٩٨٦ کال پورې يې د يان بيان ناحيې د ګوندي کميټې د منشي مرستيال و.
له ١٩٨٦ کال څخه تر ١٩٩٠ کال پورې د ملکي چارو وزارت مرستيال او د ګوندي څانګې د منشي مرستيال و.
له ١٩٩٠ کال پورې تر ١٩٩٥ کال پورې يې د جي لين ولايت د ګوندي څانګې مرستيال و.
له ١٩٩٥ کال څخه تر ١٩٩٨ کال پورې يې د جي لين ولايت د ګوندي څانګې منشي او د ملي ولسي کانګرس په اړه د جي لين ولايت د دايمي کميټې مشر و.
له ١٩٩٨ کال څخه تر ٢٠٠٢ کال پورې يې د جه جيانګ د ګوندي کميټې منشي و.
له ٢٠٠٢ کال څخه تر ٢٠٠٧ کال پورې يې د چين د کمونست ګوند د مرکزي کميټې د سياسي بيرو غړی او د ګوانګ دونګ ولايت د ګوندي کميټې منشي و.
له ٢٠٠٧ کال څخه تر ٢٠٠٨ کال پورې يې د چين د کمونست ګوند د مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی و.
له ٢٠٠٨ کال څخه تر اوسه د چين د کمونست ګوند د مرکزي کميټې د سياسي بيرو غړی، د صدراعظم مرستيال ، د ګوندي څانګې غړی او د جونګ شينګ ښار د ګوندي کميټې منشي دی.
ښاغلي جانګ ده جيانګ د چين د کمونست ګوند د څوارلسمې دورې مرکزي کميټې کانديد غړی ، د پنځلسمې، شپاړسمې، اوولسمې او اتلسمې دورې مرکزي کميټې غړی او د شپاړسمې او اوولسمې سياسي بيورو غړی، د اتلسمې دورې مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی او دايمي غړی دی.