يو جنګ شنګ

ښاغلی يو جنګ شنګ، نارينه، د هان قوم، د ١٩٤٥ کال د اپريل په مياشت کې د جه جيانګ ولايت په شاو شين ښار کې زيږيدلی او د ١٩٦٣ کال د اګست په مياشت کې په کار پيل وکړ او د ١٩٦٤ کال د نومبر په مياشت کې د چين د کمونست ګوند غړيتوب تر لاسه کړ او. ښاغلي يو جنګ شنګ د ها ار بين د نظامي پروژو پوهنځي د توغنديو څانګې د بالستيک توغنديو د اتوماتيک کنټرول له تخصص له څانګې فارغ شو او يو انجنير دی.
له ١٩٦٣ کال څخه تر ١٩٦٨کال پورې يې د ها ار بين د نظامي پروژو پوهنځي د توغنديو څانګې د بالستيک توغنديو د اتوماتيک کنټرول په تخصص کې زده کړه وکړه.
له ١٩٦٨ کال څخه تر ١٩٧١ کال پورې يې د هه بۍ ولايت په جانګ جيا کو ښار کې د راډيوئی د ستګاو توليدولو په شپږمه فاريکه کې فنی کارکوونکی و.
له ١٩٧١ کال څخه تر ١٩٧٥ کال پورې يې د هه بۍ ولايت په جانګ جيا کو ښار کې د راډيوئی د ستګاو توليدولو په شپږمه فاريکه کې فني کارکوونکی او مسئول و.
له ١٩٧٥ کال څخه تر ١٩٨١ کال پورې د انجنی صنعت د څلورمې څانګې د الېکترونيکي تخنيکی ترويج او کارونې انسټيټوټ فني کارکوونکی او انجنير و.
له ١٩٨١ کال څخه تر ١٩٨٢ کال پورې يې د نوموړی استيتوټ د سر انجنير مرستيال و.
له ١٩٨٢ کال څخه تر ١٩٨٤ کال پورې يې د الېکترونيکي صنعت وزارت د تخنيکی ترويج او کارونې انسټيټوټ د مشر مرستيال او د کمپيوټري چارو د ادارې د فتر مشر او د سر منيجر مرستيال و.
له ١٩٨٤ کال څخه تر ١٩٨٥ کال پورې د چين د معيوبينو صندوق د مسئول، د مشر د مرستيال او د ګوندي څانګې د غړي دندې پر غاړه درلوده.
له ١٩٨٥ کال څخه تر ١٩٨٧ کال پورې يې د شان دونګ ولايت په يان تای ښار کې د ګوندي څانګې د منشي مرستيال و.
له ١٩٨٧ کال څخه تر ١٩٨٩ کال پورې يې د شان دونګ ولايت د يان تای ښار د ګوندي کميټې د منشي مرستيال او ښاروال و.
له ١٩٨٩ کال څخه تر ١٩٩٢ کال پورې يې د شان دونګ ولايت په چينګ داو ښار کې د ګوندي کميټې د منشي مرستيال، د ښاروال مرستيال او ښاروال و.
له ١٩٩٢ کال څخه تر ١٩٩٤ کال پورې يې د شان دونګ ولايت د ګوندي کميټې دايمي غړی او د چينګ داو ښار د ګوندي څانګې منشي او ښاروال و.
له ١٩٩٤ کال څخه تر ١٩٩٧ کال پورې د شان دونګ ولايت د ګوندي کميټې دايمي غړی او د چينګ داو ښار د ګوندي څانګې منشي و.
له ١٩٩٧ کال څخه تر ١٩٩٨ کال پورې يې د ساختماني چارو وزارت د ګوندي څانګې منشي او د وزير مرستيال و.
له ١٩٩٨ کال څخه تر ٢٠٠١ کال پورې يې د ساختماني چارو وزير او د دغه وزارت د ګوندي څانګې منشي و.
له ٢٠٠١ کال څخه تر ٢٠٠٢ کال پورې يې د هو بې ولايت د ګوندي کميټې منشي و. له ٢٠٠٢ کال څخه تر ٢٠٠٣ کال پورې د ګوند د مرکزي کميټې د سياسي څانګې غړی، د هو بې ولايت د ګوندي کميټې منشي او د هو بې د ولسي کانګرس د دايمي کميټې مشر دی.
له ٢٠٠٣ کال څخه تر ٢٠٠٧ کال پورې د کوند د مرکزي کميټې د سياسي څانګې غړی، د هو بې ولايت د ګوندي کميټې منشي و.
له ٢٠٠٧ کال څخه تر ٢٠٠٨ کال پورې يې د کوند د مرکزي کميټې د سياسي څانګې غړی او د شانګهای ښار د ګوندي کميټې منشي و.
له ٢٠٠٨ کال څخه تر ٢٠١١ کال پورې يې د مرکزي کميټې د سياسي څانګې غړی، د شانګهای ښار د ګوندي کميټې منشي، د ٢٠١٠ کال د شانګهای نړيوال نندارتون د انتظامي کميټې لومړی مرستيال او د اجرايوي کميټې مشر و.
له ٢٠١١ کال څخه تر ٢٠١٢ کال پورې د مرکزي کميټې د سياسي څانګې غړی او د شانګهای ښار د ګوندي کميټې منشي و.
له ٢٠١٢ کال تر اوسه د مرکزي کميټې د سياسي څانګې دايمي غړی او د شانګهای ښار د ګوندي کميټې منشي دی
ښاغلی يو جنګ شنګ د چين د کمونست ګوند د ١٤مې دورې د مرکزي کميټې کانديد غړی، د ګوند د ١٥مې، ١٦مې او ١٧مې دورې د مرکزي کميټې غړی او د ١٦مې او ١٧مې دورې د سياسي څانګې غړی و.