ليو يون شان

ليو يون شان، نارينه، د هان قوم، د ١٩٤٧ کال د جولای په مياشت کې د شان شي ولايت په شين جو ښار کې زيږيدلی دی. د ١٩٦٦ کال دسپتمبر په مياشت کې په کار پيل وکړ او د ١٩٧١ کال د اپريل په مياشت کې يې د چين د کمونست ګوند غړيتوب تر لاسه کړ. د چين د کمونست ګوند د مرکزي کميټې له پوهنځي څخه فارع شو.
له ١٩٦٤ کال څخه تر ١٩٦٨ کال پورې يې د داخلي مغولستان په خپلواکه سيمه کې د جي نينګ د ښوونکو د روزنې ښوونځي زده کوونکی و.
له ١٩٦٨ کال څخه تر ١٩٦٩ کال پورې يې د داخلي مغولستان په توموک کيڼ ولسوالۍ کې د باشه ښوونځي ښوونکی او د توموک ښی ولسوالۍ په سو بو ګای کميون کې جسمی کار وکړ.
له ١٩٦٩ کال څخه تر ١٩٧٥ کال پورې يې د داخلي مغولستان په توموک ښی ولسوالۍ کې د تبليغاتو عامه پوهاوي څانګې مدير و.
له ١٩٧٥ کال څخه تر ١٩٨٢ کال پورې يې د سينهوا اژانس په اړه د داخلي مغولستان د فرعي څانګې د کرنې او مالدارۍ ټيم خبريال، د ټيم د مشر مرستيال او د ګوندي څانګې غړی و.
له ١٩٨٢ کال څخه تر ١٩٨٤ کال پورې يې د داخلي مغولستان د کمونستي ځوانانو ډلې د کميټې د منشي مرستيال او د ګوندي څانګې د منشي مرستيال و.
له ١٩٨٤ کال څخه تر ١٩٨٦ کال پورې يې د داخلي مغولستان د ګوندي کميټې د تبليغاتو ادارې د مشر مرستيال و.
له ١٩٨٦کال څخه تر ١٩٨٧ کال پورې يې د داخلي مغولستان د ګوندي کميټې دايمي غړی او د تبليغاتو ادارې مشر و.
له ١٩٨٧ کال څخه تر ١٩٩١ کال پورې يې د داخلي مغولستان د ګوندي کميټې دايمي غړی و.
له ١٩٩١ کال تر ١٩٩٢ کال پورې يې د داخلي مغولستان د ګوندي کميټې دايمي غړی او د چه فنګ ښار د ګوندي کميټې منشي و.
له ١٩٩٢ کال څخه تر ١٩٩٣ کال پورې يې د داخلي مغولستان د ګوندي کميټې د منشي مرستيال او د چه فنګ ښار د ګوندي څانګې منشي و.
له ١٩٩٣ کال څخه تر ١٩٩٧ کال پورې يې د چين د کمونست ګوند د مرکزي کميټې د تبليغاتو ادارې د مشر مرستيال و.
له ١٩٩٧ کال څخه تر ٢٠٠٢ کال پورې يې د چين د کمونست ګوند د مرکزي کميټې د تبليغاتو ادارې د مشر مرستيال او د اوحی تمدن د لارښوونې او ابادونې د مرکزي کمسيون د دفتر مشر و.
له ٢٠٠٢ کال څخه تر ٢٠١٢ کال پورې يې د چين د کمونست ګوند د مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی، د سکريتريت منشي او د تبليغاتو څانګې مشر دی.
له ٢٠١٢ کال څخه تر اوسه د چين د کمونست ګوند د مرکزي کميټې د سياسي بيورو دايمي غړی، د سکريتريت منشي او د تبليغاتو څانګې مشر دی.
ليو يون شان د ١٢مې او ١٤مې دورې د مرکزي کميټې کانديد غړی، د ١٥مې،١٦مې،١٧مې او ١٨مې دورې د مرکزي کميټې غړی، د ١٦ او ١٧مې دورې مرکزي کميټې د سياسي څانګې غړی او د سکرتيريت منشي، د ١٨مې دورې مرکزي کميټې د سياسي څانګې غړی او دايمي غړی او د سکريتريت منشي دی.