جانګ ګاو لي

جانګ ګاو لي ، نارينه او په هان قوم پورې اړه لری ، هغه د ١٩٤٦ کال د نوامبر په مياشت کې زيږيدلی ، ټاټوبی يې د فوجان ولايت جين جيانګ ښار دی . د ١٩٧٠کال په اګست کې يې په کار پيل وکړ او د ١٩٧٣ کال په دسمبر کې په ګوند کې شامل شو. هغه د شامن پوهنتون د اقتصاد څانګې د پلان او احصايي له تخصص څخه فارغ شو او د ليسانس درجه يې وګټله . جانګ ګاو لي اوس د ګوند د مرکزي کميټې د سياسي بيورو دايمي غړی او د تيان جينګ ښار د ګوندي کميټې منشی دی.
له ١٩٦٥ کال څخه تر ١٩٧٠ کال پورې يې د شامن پوهنتون د اقتصاد څانګې د پلان او احصايې په تخصص کې يې زده کړه وکړه.
له ١٩٧٠ کال څخه تر ١٩٧٧ کال پورې يې د نفتووزارت د ګوانګ دونګ ولايت د ماومين د نفتي شرکت کارګر و او د توليدي چارو د قوماندانۍ د دفتر د منشي ، د سياسي څانګې په اړه د کمونستي ځوانانو د ټولنې عمومي منشي او په شرکت کې ددې ټولنې د منشي مرستيال دندې يې په غاړه درلودلې
له ١٩٧٧ کال څخه تر ١٩٨٠ کال پورې يې د نفتو وزارت د ګوانګ دونګ د ماو مين نفتي شرکت د لومړي ورکشاپ د ګوندي څانګې عمومي منشي ، لارښوونکي ، د فابريکې دګوندي کميسيون د منشي مرستيال او منشي و
له ١٩٨٠ کال څخه تر ١٩٨٤ کال پورې يې د نفتو وزارت د ګوانګ دونګ د ماومين د نفتي شرکت د ګوندي کميسيون دايمي غړي ، د پلان څانګې لوي مدير ، د منيجر مرستيال و
له ١٩٨٤ کال څخه تر ١٩٨٥ کال پورې يې د ګوانګ دونګ ولايت د ماو مين ښار د ګوندي کميټې د منشي مرستيال او د چين د نفتو او کيميا د عمومي شرکت په اړه د ماو مين نفتي شرکت منيجر و
له ١٩٨٥ کال څخه تر ١٩٨٨ کال پورې يې د ګوانګ دونګ ولايت د اقتصادي کميسيون مشر او د ګوندي کميسيون منشی و
له ١٩٨٨ کال څخه تر ١٩٩٢ کال پورې يې د ګوانګ دونګ ولايت د والي مرستيال و
له ١٩٩٢ کال څخه تر ١٩٩٣ کال پورې يې د ګوانګ دونګ ولايت د والي مرستيال ، د ولايت د پلان جوړولو کميسيون مشر او د ګوندي کميسيون منشی و
له ١٩٩٣ کال څخه تر ١٩٩٤ کال پورې يې د ګوانګ دونګ ولايت د ګوندي کميټې دايمي غړی ، د والي مرستيال ، د پلان جوړولو کميسيون مشر او د ګوندي کميسيون منشی و
له ١٩٩٤ کال څخه تر ١٩٩٧ کال پورې يې د ګوانګ دونګ ولايت د ګوندي کميټې دايمی غړی او د والي مرستيال و
له ١٩٩٧ کال څخه تر ١٩٩٨ کال پورې يې د ګوانګ دونګ ولايت د ګوندي کميټې دايمی غړی او د شن جن ښار د ګوندي کميسيون منشی و
له ١٩٩٨ کال څخه تر ٢٠٠٠ کال پورې يې د ګوانګ دونګ ولايت د ګوندي کميټې منشی او د شن جن ښار د ګوندي کميسيون منشی و
له ٢٠٠٠ کال څخه تر ٢٠٠١ کال پورې يې د ګوانګ دونګ ولايت د ګوندي کميټې د منشی مرستيال ، د شن جن ښار د ګوندي کميټې منشی او د ښار د ولسي کانګری د دايمي کميسيون مشرو
له ٢٠٠١ کال څخه تر ٢٠٠٢ کال پورې يې د شان دونګ ولايت د ګوندي کميټې د منشی مرستيال ، د والي وکيل او والي و
له ٢٠٠٢ کال څخه تر ٢٠٠٣ کال پورې يې د شان دونګ ولايت د ګوندي کميټې منشی او والی و
له ٢٠٠٣ کال څخه تر ٢٠٠٧ کال پورې يې د شان دونګ ولايت د ګوندي کميټې منشی او د ولايت د ملي ولسي کانګرس د دايمي کميټې منشی و.
په ٢٠٠٧ کال کې يې د تيان جين ښار د ګوندي کميټې منشی و
له ٢٠٠٧ کال څخه تر ٢٠١٢ کال پورې يې د تيان جين ښار د ګوندي کميټې منشی او د مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی و
له ٢٠١٢ کال څخه تر اوسه د مرکزي کميټې د سياسي بيورو دايمي غړی او د تيان جين ښار د ګوندي کميټې منشی دی
د ګوند د مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی او د تيان جين ښار د ګوندي کميټې منشی و ، دغه راز هغه هم د ١٥ دورې مرکزي کميټې کانديد غړی ، د ١٦، ١٧ او ١٨مې دورې مرکزي کميټې غړي او د ١٧ دورې مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی او د ١٨مې دورې مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی او دايمي غړی دی.