د چين  د چاپيريال  د ساتنې  په  هکله   نور  اړوند حکومتي  سازمانونه 

中国国际广播电台