لومړی فصل:مساحت ، منابع او نفوس 
دوهم فصل :سياست 
دريم فصل:اقتصاد 
څلورم فصل:د خارجه چارو 
پنځم فصل:سفر 
 شپږم فصل :قومونه او مذهبونه 
اوم فصل:ودانی 
اتم فصل:ښوونه او ساينس 
نهم فصل:د محيط ساتنی 
لسم فصل:تايوان 
يوولسم فصل:شينجيانګ او تبت 
دوولسم فصل:ښځې 
ديارلسم فصل:عنعنوي  طب 
څوارلسم فصل:تاريخ 
پنځلسم فصل: کلاسيک ادبيات 
شپاړسم فصل:فلکلوری کيسه  
اوه لسم فصل:د لرغونی چين نامتو سړی 
اتلسم فصل:دودونه 
نونسم فصل:اوپرا
                                               شلم فصل:د انترنيت په شبکه کی موزيم
يوويشتم فصل:فلکلوری رسمونه او نقاشی 
دوه ويشتم فصل:د نړۍ ميراث 
درويشتم  فصل:موسيقی الی 
څليرويشتم  فصل:موسيقی پوهان