د بېوزلۍ له منځه وړل؛ په چين کې د هر اړخيزې سمسورې ټولنې د جوړونې لپاره بنسټيزه موخه او معيار دی.
CRI2021-01-12 17:34:07
شريکول: