نړۍ کې د کرونا وبا لومړی خپریدونکی هېواد دانسانانو د روغتیا لپاره ستر ګواښ دی
cri2021-08-15 13:46:22
شريکول:

د امریکا نفوس د نړۍ نفوس یوازې څلورمه برخهنیسي، خو اوس په دغه هیواد کې پر کرونا وبا داخته کسانو شمیر په نړۍ کې اتلسه سلنه جوړوي.دا دوې شمېرې ښيي چې د کرونا وبا پر ضد مبارزهکې د امريکا ناکامي په سخته توګه د وبا ضد نړيوالهپروسه ځنډولې .دا بد دی چې د امريکا حکومت د وباد سختېدو څخه د وتلو کنټرول هېڅ اغېزمن تدابیر نهدي نیولي چې په نړۍ کې د خلکو ژوند او روغتیا تهستر ګواښونه رسولي دي.

په دې وروستیو ورځو کې د چین د کارپوهانودرېیو ټولنو په ګډه یو څیړنیز راپور خپور کړ چې پهکې په سیستماتیک ډول دا حقیقت بیانېږي چې پهامریکا کې د وبا حالت له کنټرول څخه بهر و، خو ددې هېواد دروازه لا هم خلاصېږي.

اوس په ګرده نړۍ کې پر کرونا وبا د اخته کسانوعمومي شمېر له دوو سوو میليونو څخه اوښتی دی.امريکا په نړۍ کې د وبا د لومړۍ خپرېدونکي هېوادپه توګه بايد خپله مسؤليت پر غاړه واخلي. د اقتصادد ساتنې او رایو ګټلو لپاره، د امريکا حکومت د تیرکال په اګست کې د وبا د خپریدو په اوج کې پرامريکایانو د نړیوال سفر د بندیز لرې کولو اعلانوکړ.

تر هغه وروسته لسګونو ملیونو امريکايي اتباعو دځمکې او هوا له لارې د نړۍ بېلا بېلو ځایونو ته سفرکړی، چې له امله یې وبا ګړندۍ نړۍ ته خپره شوې اود ټولې نړۍ خلک ورسره مخ دي.

امريکا هیڅ کله په نړیوالو اخلاقو خبرې نه کوياو د وبا د مخنیوي مناسب اقدامات پلې نه کوي، ددغه هېواد له خوا په لویه کچه د ناقانونه کډوالو ایستلنړۍ په خطر کې اچوي، خو تر اوسه پورې دا غیرانساني عمل دوام لري.

سربیره پر دې، په څه باندې سلو هیوادونو کې دامريکا په نظامي اډو کې، میشتو سرتېريو د وبا دمخنيوي له مقرراتو سره مطابقت نه لري چې د وبا دخپرېدو خطر ډېر شوی دی.

د حقایقو لړۍ ښیي چې امريکا په نړۍ کې دکرونا وبا د خپریدو لپاره ستر مسؤلیت لري او دا دویروس سرچينې د موندنې تحقیق لپاره ترټولو مهمهدف هم دی.

د امريکا سیاستوالو خپلې ټولې هڅې کړي چېسیاسي وسیلې کاروي او په ټوله نړۍ کې "سیاسيویروس" رامنځ ته کړي، ترڅو د وبا پر وړاندې مبارزهکې نړیواله همکاري زیانمنه کړي. نړۍ د امریکا تسلطاو خود غرضي په بشپړ ډول ګوري، دغه هېواد غواړيله خپلو ګټو سره نړۍ واکمني کړي، ساینسي روحیېته يې سپکاوي، نړیوال اخلاق ته پاملرنه نه کوي او دخلکو ژوند له پامه غورځوي.

نړۍ کې د کرونا وبا د لومړی خپریدونکی هېواد دانسانانو د روغتیا لپاره ستر ګواښ دی

د امریکا نفوس د نړۍ نفوس یوازې څلورمه برخهنیسي، خو اوس په دغه هیواد کې پر کرونا وبا داخته کسانو شمیر په نړۍ کې اتلسه سلنه جوړوي.دا دوې شمېرې ښيي چې د کرونا وبا پر ضد مبارزهکې د امريکا ناکامي په سخته توګه د وبا ضد نړيوالهپروسه ځنډولې .دا بد دی چې د امريکا حکومت د وباد سختېدو څخه د وتلو کنټرول هېڅ اغېزمن تدابیر نهدي نیولي چې په نړۍ کې د خلکو ژوند او روغتیا تهستر ګواښونه رسولي دي.

په دې وروستیو ورځو کې د چین د کارپوهانودرېیو ټولنو په ګډه یو څیړنیز راپور خپور کړ چې پهکې په سیستماتیک ډول دا حقیقت بیانېږي چې پهامریکا کې د وبا حالت له کنټرول څخه بهر و، خو ددې هېواد دروازه لا هم خلاصېږي.

اوس په ګرده نړۍ کې پر کرونا وبا د اخته کسانوعمومي شمېر له دوو سوو میليونو څخه اوښتې دی.امريکا په نړۍ کې د وبا د لومړۍ خپرېدونکي هېوادپه توګه بايد خپله مسؤليت پر غاړه واخلي. د اقتصادد ساتنې او رایو ګټلو لپاره، د امريکا حکومت د تیرکال په اګست کې د وبا د خپریدو په اوج کې پرامريکایانو د نړیوال سفر د بندیز لرې کولو اعلانوکړ.

تر هغه وروسته لسګونو ملیونو امريکايي اتباعو دځمکې او هوا له لارې د نړۍ بېلا بېلو ځایونو ته سفرکړی، چې له امله یې وبا ګړندۍ نړۍ ته خپره شوې اود ټولې نړۍ خلک ورسره مخ دي.

امريکا هیڅ کله په نړیوالو اخلاقو خبرې نه کوياو د وبا د مخنیوي مناسب اقدامات پلې نه کوي، ددغه هېواد له خوا په لویه کچه د ناقانونه کډوالو ایستلنړۍ په خطر کې اچوي، خو تر اوسه پورې دا غیرانساني عمل دوام لري.

سربیره پر دې، په څه باندې سلو هیوادونو کې دامريکا په نظامي اډو کې، میشتو سرتېريو د وبا دمخنيوي له مقرراتو سره مطابقت نه لري چې د وبا دخپرېدو خطر ډېر شوی دی.

د حقایقو لړۍ ښیي چې امريکا په نړۍ کې دکرونا وبا د خپریدو لپاره ستر مسؤلیت لري او دا دویروس سرچينې د موندنې تحقیق لپاره ترټولو مهمهدف هم دی.

د امريکا سیاستوالو خپلې ټولې هڅې کړي چېسیاسي وسیلې کاروي او په ټوله نړۍ کې "سیاسيویروس" رامنځ ته کړي، ترڅو د وبا پر وړاندې مبارزهکې نړیواله همکاري زیانمنه کړي. نړۍ د امریکا تسلطاو خود غرضي په بشپړ ډول ګوري، دغه هېواد غواړيله خپلو ګټو سره نړۍ واکمني کړي، ساینسي روحیېته يې سپکاوي، نړیوال اخلاق ته پاملرنه نه کوي او دخلکو ژوند له پامه غورځوي.

نړۍ کې د کرونا وبا د لومړی خپریدونکی هېواد دانسانانو د روغتیا لپاره ستر ګواښ دی

د امریکا نفوس د نړۍ نفوس یوازې څلورمه برخهنیسي، خو اوس په دغه هیواد کې پر کرونا وبا داخته کسانو شمیر په نړۍ کې اتلسه سلنه جوړوي.دا دوې شمېرې ښيي چې د کرونا وبا پر ضد مبارزهکې د امريکا ناکامي په سخته توګه د وبا ضد نړيوالهپروسه ځنډولې .دا بد دی چې د امريکا حکومت د وباد سختېدو څخه د وتلو کنټرول هېڅ اغېزمن تدابیر نهدي نیولي چې په نړۍ کې د خلکو ژوند او روغتیا تهستر ګواښونه رسولي دي.

په دې وروستیو ورځو کې د چین د کارپوهانودرېیو ټولنو په ګډه یو څیړنیز راپور خپور کړ چې پهکې په سیستماتیک ډول دا حقیقت بیانېږي چې پهامریکا کې د وبا حالت له کنټرول څخه بهر و، خو ددې هېواد دروازه لا هم خلاصېږي.

اوس په ګرده نړۍ کې پر کرونا وبا د اخته کسانوعمومي شمېر له دوو سوو میليونو څخه اوښتې دی.امريکا په نړۍ کې د وبا د لومړۍ خپرېدونکي هېوادپه توګه بايد خپله مسؤليت پر غاړه واخلي. د اقتصادد ساتنې او رایو ګټلو لپاره، د امريکا حکومت د تیرکال په اګست کې د وبا د خپریدو په اوج کې پرامريکایانو د نړیوال سفر د بندیز لرې کولو اعلانوکړ.

تر هغه وروسته لسګونو ملیونو امريکايي اتباعو دځمکې او هوا له لارې د نړۍ بېلا بېلو ځایونو ته سفرکړی، چې له امله یې وبا ګړندۍ نړۍ ته خپره شوې اود ټولې نړۍ خلک ورسره مخ دي.

امريکا هیڅ کله په نړیوالو اخلاقو خبرې نه کوياو د وبا د مخنیوي مناسب اقدامات پلې نه کوي، ددغه هېواد له خوا په لویه کچه د ناقانونه کډوالو ایستلنړۍ په خطر کې اچوي، خو تر اوسه پورې دا غیرانساني عمل دوام لري.

سربیره پر دې، په څه باندې سلو هیوادونو کې دامريکا په نظامي اډو کې، میشتو سرتېريو د وبا دمخنيوي له مقرراتو سره مطابقت نه لري چې د وبا دخپرېدو خطر ډېر شوی دی.

د حقایقو لړۍ ښیي چې امريکا په نړۍ کې دکرونا وبا د خپریدو لپاره ستر مسؤلیت لري او دا دویروس سرچينې د موندنې تحقیق لپاره ترټولو مهمهدف هم دی.

د امريکا سیاستوالو خپلې ټولې هڅې کړي چېسیاسي وسیلې کاروي او په ټوله نړۍ کې "سیاسيویروس" رامنځ ته کړي، ترڅو د وبا پر وړاندې مبارزهکې نړیواله همکاري زیانمنه کړي. نړۍ د امریکا تسلطاو خود غرضي په بشپړ ډول ګوري، دغه هېواد غواړيله خپلو ګټو سره نړۍ واکمني کړي، ساینسي روحیېته يې سپکاوي، نړیوال اخلاق ته پاملرنه نه کوي او دخلکو ژوند له پامه غورځوي.