لاټېن يا الکین
CMG2024/01/10 16:28:52
شريکول:

ایا تاسو په خپلو کورونو کې لاټېن لرئ او يا يې هم کاروئ؟

ډېرو کسانو ته به د لاټېن په لېدو پخواني وختونه ورياديږي او خاطرې به یې ورپسې تړلې وي.

ښايي په ډېرو سیمو کې به اوس هم ترې استفاده کيږي.