فیصل د کابل په میروېس میدان کې تنکۍ/تازه شفتله پلوري
CGTN2024/04/04 15:30:23
شريکول:

فیصل د کابل په میروېس میدان کې تنکۍ/تازه شفتله پلوري.