په کابل ښار کې پر موټرونو مینځلو بوخت کسان.
CGTN2024/04/30 15:57:34
شريکول:

په کابل ښار کې پر موټرونو مینځلو بوخت کسان.