مرخېړي
CGTN2024/04/30 15:56:40
شريکول:

مرخيړي په غرنيو سیمو کې د پسرلي په موسم کې د تالندې او بارانونو پر مهال را پورته کېږي.

ځيني خلک اوس په فارمونو او ځانګړو خونو کې مرخيړي کري او بازار ته یې عرضه کوي.

ځيني خلک يې د ستورو په نوم هم يادوي، ښايي نور نومونه هم ولري.

تاسو یې په کوم نوم يادوئ؟