پهلواني يا غېږنېونه
CGTN2024/05/02 16:56:40
شريکول:

پهلواني د افغانانو يوه دوديزه لوبه ده.

تاسو پهلواني کولی شئ؟