يو بوخت بزګر
CGTN2024/05/02 16:53:33
شريکول:

يو افغان بزګر د ځمکې پر نرمولو بوخت دی.