له اوسپنیزو ټوټو (اهن چادر) څخه د اوبو لپاره پر ټانکۍ یا زېرمو جوړولو بوخت یو تن فلزکار
CGTN2024/05/16 15:03:09
شريکول:

له اوسپنیزو ټوټو (اهن چادر) څخه د اوبو لپاره پر ټانکۍ یا زېرمو جوړولو بوخت یو تن فلزکار.