په بامیانو کې تازه راشنه شو کچالیو ته پر خاورې ورکولو بوخت بزګران
CGTN2024/06/08 15:13:48
شريکول:

په بامیانو کې تازه راشنه شو کچالیو ته پر خاورې ورکولو بوخت بزګران