CRI Online

په چين کې د دندو ډولونه

cri     (GMT+08:00) 2009-10-31 20:22:53

په چين کې د تکنالوژۍ، ادارې، سوداګرۍ، د چارو اجرا کولو، خدمتي چارو، د کارګرانو او بزګرانو، د نورو دندو او بي کاري کسانو په شمول د دندو په اړه اته ډولونه شته.

اړوندې ليکنې
د مېلمنو ليکنځای