تانګ کا
中国国际广播电台

  

تانګ کا يو ډول  نقاشي او تصوير دی چې پر نخي او  وريسمينو ټوکرانو او کاغذ باندې کښل کيږي  او د تبتي قوم خاص او ځانګړي کلتوري خصوصيت لرونکي نقاشي ده  ٠

 

د تانګ کا نقاشي د کښلو دپاره رنګونه د معدني او نباتي موادو په واسطه د ځينو حيواناتو د سريښ  څخه جوړشوي دي په دې ډول رنګ کښل شوي نقاشي او تصويرونه د څو سوو کالو دپاره خپل رنګ هم ساتل کيږي ٠، د تانګ کا نقاشي او تصويرونه پراخه محتويات لري په تيره بيا ديني محتويات پکې ډير زيات ليدل کيږي