د ښځو نور سازمانونه

中国国际广播电台
                                     

  په چين کي د ښځو نور سازمانونه  :                                      
 

     د چين د مسيحي پيغلو اتحاديه

     د چين د ښځينه صنعتګرانو ټولنه

     د چين د جغرافيا د علمي ټولنې په اړه د ښځينه جغرافيايي کارکوونکو

     کميټه    

     د اروپايي او امريکايي همصنفانو د ټولنې په اړه د ښځو کميټه

     د چين د ماهرانو د انستيتيوټ په اړه د ښځينه ماهرانو کاري کميټه

     د چين د ښځينه علمي او فني کارکوونکو  د دوستي ټولنه

     د چين د توريستي ټولنې په اړه د ښځو توريستي کميټه

     د چين د ښځينه قانون پوهانو ټولنه

     د چين د ښځينه څارنوالانو ټولنه

     د چين د ښاري ډيزاين د علمي ټولنې په اړه د ښځينه ډيزاين کوونکو

     کميټه

     د چين د ښځينه ډاکترانو ټولنه

     د چين د ښځينه عکاسانو ټولنه

     د چين د پخوانيو ازادي کوونکو سيمو د ابادۍ د پرمخبيونکي ټولنې

      په اړه د ښځو کميټه

     د چين د صنعتي او تجارتي اتحاديي په اړه د ښځينه صنعتګرانو د

     دوستۍ ټولنه

     د چين د کارګرو د ملي اتحاديي په اړه د ښځينه کارګرو کميټه

     د چين د ښاروالانو د ټولنې په اړه د ښځينه ښاروالانو فرعي څانګه

     د چين د کورنيو کلتوري انستيتيوټ

     د بيجينګ د خونفونګ په نامه د ښځو د رواني معلوماتو په باب

     خدمتي مرکز

     د چين د بشري منابعو د استخراج د انستيتيوټ په اړه د ښځينه

     ماهرانو انستيتيوټ

     د نړيوالو ښځو د توپيرونو د تشخيص څيړونکي مرکز

     د يونان ولايت د زيږيدنی د روغتيا انستيتيوټ

    د چين د ښځو د ملي اتحاديي په اړه د زړو ښځو څيړونکي مرکز

     د چين د ښځو د پرمختګ صندوق

     د تاي بي ښار د ښځينه حقوقو پرمخبيونکي ټولنه

     د خوا کونګ په نامه د ښځو پلټونکي مرکز