د چين د بيجنګ اوپرا د لوبغاړو د څيرو شکلونه

中国国际广播电台

      

د چين د بيجنګ اوپرا د څيرو شکلونه دا دي چې د اوپرا دلوبغاړو پر مخونو باندې  دمختلفو رنګونو په واسطه بيل بيل صورتونه  کښل کيږي او مختلف صورتونه د اوپرا د بيلابيلو لوبغاړو د طبيعت ، حاصيت او سرنوشت  څرګندوي دي ، عمومأ هغه لوبغاړی چې پر مخ باندې يې سور رنګ ورکړشوی  دی ،  زړه ور او وفادار سړی دی ، تورمخ سړی کيداي شي چې ښه سړی او هم کيداي شي چې بدسړی دی ، سپين مخ سړی د بدو سړيواستازي دی  ، طلايي او نقره يي مخونه لرونکي سړی   مرموزسړی او يا شيطان  دي