د بيجنګ په اوپرا کې د لوبغاړو ويش

中国国际广播电台


     
د چين د بيجنګ په اوپرا کې   لوبغاړي  په څلورو ډولو ويشل کيږي  چينايان يې د شنګ ، دان ، جينګ /و چيو په نامه يادوي ٠

شينګ شينګ دان
چينګ يی جينګ چيو

شينګ د پوخ عمر لرونکي سړيو  او ځوانانو څخه عبارت دي  ، دوي  عمومأ د ښه سړي او يا په اوپرا کې د امپراطورانو ، وزيرانو، جنرالانو، مارشالانو او د لوړو درجومامورينو رول لوبوي   ٠

  دان په اوپرا کې  د ښځو عمومي نوم دی  چې په اوپرا کې په دريو ډولو ويشل کيږي  ٠

جينګ په اوپرا کې هغو سړيو ته ويل کيږي چې ځانګړي طبيعت لري او څيرې يې د نورو خلکو په نسبت هم د توجه وړ دي ٠

چيو په عمومي ډول هغه  سړي بلل کيږي چې د ټولنې په ډيره ټيټه درجه کې ژوندکوي ،مثلأ په ټولنه کې عدالت غوښتونکي او زيرک  سړی دي ٠