د  هوانګ مۍ په نامه اوپرا
中国国际广播电台

      

د هوانګ مۍ په نامه اوپرا په اتلسمه پيړۍ کې د چين  د ان خوي ، خو بۍ او جيانګ سي په ولايتونو کې يوډول فولکولوري ډرامه وه ٠ تر نولسمې پيړۍ پوري هوانګ مۍ اوپرا اساسأ په  اوسني شکل رامنځته شوې وه

      پخوا د هوانګ مۍ اوپرايوازي په کليوالي سيمو کې د زحمتکښانو خلکو دپاره د خوښۍ او ساعت تيري دپاره  د نندارو د ښودلو يوه کوچنې محلي اوپرا وه ، خو اوس نوموړي اوپرا په چين کې د يوې لويې اوپرا په توګه ګڼل شوې ده ٠