د امپراطورمسته شوې  والامقاممه  بن
中国国际广播电台

   

د چين د تانګ په امپراتوري سلسله کې امپراطور تانګ سيوان جونګ پريکړه وکړه چې سبا د  خپلې بن يانګ ګوي فی سره په باغ کې  د ښکلو ګلانو سيل وکړي  او شراب وڅښي ٠ دوهمه ورځ يانګ ګوي فۍپه شاهي باغ کې  خوندور شراب برابرکړي او د امپراطور تانګ سيوان جونګ  د راتګ انتظار يې ايست ، د ټاکلي وخت نه وروسته  زيات  وخت  تيرشول ، خو امپراطور هم رانغی ٠ بيا اوږد وخت تيرشو، يانګ ګوي فی خبر واخيست چې امپراطور تانګ سيوان جونګ د بلې بنې  قصر ته تللی دی، ددې خبر د اخيستلو نه وروسته يانګ ګوي فۍ ډيره خوابدي شوه او پخپله يې شراب وڅښل  او مسته هم شوه ، په دې وخت کې يانګ ګوي فۍ د مستي راز راز صورتونه وښودل او په دې توګه يې د خپل زړه حال څرګندکړ٠