د ولسی څارنوالی  رياستونه

中国国际广播电台


  

د ولسی څانوالی رياست  د هيواد د قانونی نظارت  ارګان دی او د څارنوونکی حق  د اجرأکولوله لاری  خپلی دندې  ترسره کوی .  نوموړی  رياست  له  وطن سره د خيانت او د هيواد د تجزيی په شمول  مهمی او سختی  قضيی  تر څارنی لاندی  نيسی . د عامه امنيتی ارګانونو په لاس کی نيول شوی  دوسيی  د څارنی او  پيژندنی  پراساس د  اړوندو مظنونو مجرمينو د نيولو يا نه نيولو، اتهام  يا نه اتهام  په هکله فيصله کوی  . د جزايی قضيو په  مقابل کی قانونی  تعقيب  وړاندی کوی    او د قانونی  تعقيب  ملاتړ کوی  . د عامه امنيتی ارګانونو، ولسی محکمو ، زندانونو او د هغو مجرمينو  د بندولو د ځايونو  او  د جسمی کار په وسيله د مجرمينو د اصلاح کولو د  ارګانونو  فعاليتونه  ترڅارنی او  نظارت لاندی  نيسی  کوم چه  د عدليی  تر تحقيقاتو لاندی دی  او محکوم  نه دی  شوی  .

       د ولسی محکمو په  شان د ولسی څارنوالی رياست  د اړوندو قوانينو سره سم  په خپلواک ډول  خپل  واک   عملی  کوی  او د اداری ارګانونو ،ټولنيزو ډلو او اشخاصو له  مداخلو نه پرته .  د قوانينو په وړاندی هر تبعه  ته  په  مساوی سترګه  ګوری  . په چين کی  دلومړنی  عالی ولسی څارنوالی رياست ،د محلاتود بيلا بيلو درجو د  ولسی  څارنوالی  رياستونه  او د نظامی څارنوالی  رياست  جوړشوی دی . دلومړنی   عالی  ولسی څارنوالی رياست  د هيواد په استازيتوب  په خپلواک ډول څارنوونکی واک اجراکوی  او دنده يی  په مستيقم ډول د ملی ولسی کانګرس دايمی کميټې ته مسئول  دی  او عمده دنده يی دا ده چه   د پورتنيو ټولو  رياستونو په  مشرۍ  او لارښوونه  د قوانينو لمخی  د قانونی نظارت  رول   لوبوی  ترڅو  دهيواد د قوانينو يووالی  او اتفاق  او سم تحقق تامين کړی شی  .

       ښاغلی جيا څوان وانګ  د چين د عالی  ولسی څارنوالی  اوسنی رييس  دی .