نقره يی پرانګ
中国国际广播电台


     

  ( تصوير : د جان ګو د سلطنت په موده کی د شان شی په ولايت کی پيدا شوی )