د ماشومانو د لوبې خاورين سامانونه  ( لومړي برخه ) 
中国国际广播电台
 

      

د چين په مرکزي ولايت هه نان کي د خاورو څخه جوړ شوي سپی ليدل کيږي چه د ماشومانو د لوبې يو ډول سامان دی او د شپيلی په توګه استعماليږي . مګر د خاورو څخه د لوبي زياتره سامانونه د بيزو په ډول ډول صورتونو  جوړ شويدي ، دا سامان نه يوازي د لوبي دپاره دی بلکي د محلي لرغوني کلتور له نظره د يوه محلي هنري شکل په توګه پيژندل شويدی . په عکس کي د خاورو بيزو ليدل کيږي چه په شادوه سوري لري چه په خوله پو کيږي .