د ماشومانو د لوبې خاورين سامانونه ( څلورمه برخه )
中国国际广播电台
 

       د جيون په ولسوالي کي د لوبې زياتره اسباب په خوله  پو کيږي چه شکلونه يي د مرغانو يا ژويو او انسان په شان دي . په تيره بيا له ژويو څخه د أس په شکل سامانونه ډير دي او هم ښکلي . په عکس کي د چين په افسانه کي اته ارباب ليدل کيږي .