د لوبې نور سامانونه
中国国际广播电台
 

د چين په ولسي هنر کي د هغې افسانې لمخي چه نوم يي لويديځ  ته سفر دی ، جوړ شوي سامانونه ډير دي ، په تيره بيا په دي افسانه کي د بيزو او خوګ په هکله سامانونه د نورو نه زيات دي  . په عکس کي د بيزو  او  خوګ  په شکل سامانونه ليدل کيږي چه له لرګيو څخه جوړ شويدي . د لوبې په وخت کي  د ناوکۍ په لانديني سوري کي د  رسۍ په کشولو سره د ناوکۍ لاسونه او پښې پورته کښته کيداي شي .