د ملخ  ساتني کدوان
中国国际广播电台
 

د کدو د وچ کيدو نه وروسته ور باندي د تاريخي کيسو، افسانو  ، ګلانو ، مرغانو او ژويو رسمونه حکاکي کيږي چه دغه ډول کدو عمومأ د شلغمې په شکل دی 

 

      په عکس کي د ري  ښکلي کدوان ليدل کيږي . د يخنۍ په وخت کي ملخ  په دي کدوانوکي ساتل کيږي او له کدو څخه د ملخ پورته شوي   غږ  د ساتونکي روح  تازه کوي .