د چين په ولسي نقاشي کي ارباب  دوهمه برخه

中国国际广播电台

 

      

بوديزم  په چين  کي عمده مذهب دی او په دي دين کي څلور قهرمانان شته. خو د چين په ځانګړي دين داويزم  کي څلور مارشالان شته چه لومړي مارشال  ما ، دوهم مارشال جاو ، دريم مارشال ګوان او څلور مارشال وين دی او څيره يي په جلا جلا توګه   تکه سپينه ،  توره ، سره او أبي  ده . دوي څلورواړه د شيطانانو د شړلو او د مصيبتونو څخه د  ژغورلو توان لري او د وګړو د احترام وړ دي .

  په دي تصوير کي مارشال ما ليدل کيږي چه د اور د وژلو  رب  هم نوميږي . د دي نقاشي په چاپولو کي نوي تخنيک هم استعمال شوی دی .