چينی باب  ٦

中国国际广播电台

          

 د چايو کوزه  چه  ورباندی د شين رنګ رسمونه  کښل شوی  ، د لرغونی  چين له عنعنوی  چينی لوښو  څخه  شميرل  کيږی  .  د دغه  ډول  کوزې  د  ډيزاين  اوجوړونی  اړوندو کلالانو د  لرغونی کوزې  پر اساس  د نننی  زمانی  او  لويديځی هيوادونو د چينی بابو د  خصوصيتونو  په  نظر  کی  نيولو سره  د چايو  شين رنګه کوزه  رامنځ  ته  کړی  ده .  نو په دی  توګه  د چينی لوښو د  جمع کوونکو  په  نظر  دغه  ډول  کوزې   ډير ښه  او ارزښتناک  صنعتی او هنری   اثار  دی  .

 

( تصوير ) 

په  پورتنی  تصوير کی  د چايو  کوزه  چه  د اصلی  وجود  په  شاوخوا  کی يی په شين رنګ رسمونه  کښل  شوی  دی  ، څرګند کليوالی  خصوصيت  لری  .  د  رسمونو   محتوی   يی  د چين  له  فولکلوری  داستانونو او قصو  څخه  سرچينه  اخيستی ده    .