چينی باب    ٧

中国国际广播电台

 

      

 پر چينی بابو  باندی  په مينا ښکلی کول  ډيری  ګټې او غوره والی  لری  ،  په مينا ښکلی شوی چينی لوښو کی  نه يوازی  اوبه  بهر ته نه بهيږی  او اوبه پکی  ښه  ساتل کيږی  ،  بلکی  د دغه  ډول  چينی بابو  بهرنی  مخ  صاف  او روښانه  ښکاری   او د هغو پاکولو لپاره ډيری  اسانتياوې لری   .

  په  کيڼ  تصوير کی   د  شرابو هغه بوتل  دی چه پر بهرنی مخ  باندی   يی  په  توره

مينا تزئين او ښکلی شوی  او په  داخلی مخ   کی  يی   ژيړ رنګ  دی  .