د سي څوان د غذا په باب معلومات

中国国际广播电台


       
د چين د اتو غذاوو څخه د سي څوان ولايت غذا په چين کې رواج موندلی دی ٠دا ډول غذا اوږد تاريخ او ځانګړي خوند لري او د چين په دننه او بهر کې شهرت موندلی دی ٠نووړي غذا نه يوازي د ليدو وړ ده  بلکې خوندور هم ده  ٠ د سي څوان په خواړو کې مرچ او فلفل زيات استعماليږي ٠ 

د سين څوان د خوراک په پخولو کې رنګ ، خوشبويي او خوند ته ډيره پاملرنه ورکول کيږي ، په تيره بيا خوند تر نورو نه ډير مهم ښکاري ، د سي څوان په خوراک کې مالګين ، تريو ، خوږ او تريخ خوندونه نشته ، د دغو خوندونو په واسطه راز راز خوندور خوراکونه پخيږيي ٠

        دغه راز د سي څوان خوراک هم بايد د خامو موادو ، د اقليم سره سم پاخه شي ، او د خوراکونو د پخيدو طريقې يې  هم ډيرې زياتې دي ٠

       د توليدي او اقتصادي پرمختګ له امله د سي څوان د خوراکونو خوندونو هم ورو ورو يو له بل سره توپير موندلی دی ٠

    کيداي شي چې د مراجعينو د خوًښۍ سره سم په خوراکونو کې د مرچ او فلفل اندازه زياته او کمه شي او په عين وخت کې هم د هوا د تغييراتو له امله د خوراکونو خوند بدل شي ، د بيلګې په توګه په سړه هوا کې په خوراکونو کې تند خوند قوي کيږي ، په چين کې د سي څوان خوراکونه لومړي مقام لري  ٠