د چين مشهور توريستي شرکتونه  
中国国际广播电台

        

                                                                بيجنګ ښار

 

توريستي شرکت د تلفون لمبر ادرس
د چين بينالمللي توريستي شرکت ٨٥٢٢٨٨٦٦ ١٠ ٨٦ د بيجنګ ښار د دونګ چنګ  دونګ دان بۍ دا جيې ١ لمبر
د چين توريستي شرکت ٦٤٦٢٢٢٨٨ ١٠ ٨٦ د بيجنګ ښار د بۍ سان خوان دونګ لو ٢ لمبر
د چين د ځوانانو توريستي شرکت ٤٦٥٦٣٨٠١٠ ٨٦ د بيجنګ ښار د چاو يانګ  ناحيې ځوه جيا ځوانګ لو لمبر ١
د چين د کانګ خوي توريستي شرکت ٦٥٩٤٠٨٨٥١٠ ٨٦ د بيجنګ لونګ ځان ګوان نان لو لمبر ٥

         

                                                                د شانګهای ښار

 

توريستي شرکت د تلفون لمبر ادرس
د شانګهای ښار په خارجي هوايي شرکت پورې مربوط د بينالمللي توريستي شرکت ٦٣٥٠٠١٧٠ ٢١ ٨٦ د شانګهای ښار د نان جينګ دونګ لو لمبر ٨٠٠
د شانګهای د يانګځې بينالمللي توريستي شرکت ٦٢٩٩٩٤٠٣ ٢١ ٨٦ د شانګهای ښار د چاو خه جين د ګوي لين لو لمبر ٥٩٥

 

                                                            د ګوانګ جو ښار

                           

توريستي شرکت د تلفون لمبر ادرس
د ګوانګجو ښار تيان ما بينالمللي توريستي شرکت ٨١٨٨١٨٨٠ ٢٠ ٨٦ ګوانګجو ښار يان جيانګ شي لو لمبر ١١٣

 

                                                                  د شي ان ښار

 

توريستي شرکت د تلفون لمبر ادرس
د شي ان د پوهنې بينالمللي توريستي شرکت  ٥٣٦١٠١٨ ٢٩ ٨٦ شي ان ښار د چانګ ان نان لو لمبر ٤٤٧

 

                                                                   د شنګ جن ښار

 

توريستي شرکت د تلفون لمبر ادرس
د شنګ جن ښار د اخباري ګروپ بينالمللي توريستي شرکت ٨٢١٠١٩١٥ -٧٥٥ ٨٦ د شنګ جن ښار د شنګ نان جونګ لو لمبر ١٠١٤

 

                                                                   د چنګ دو ښار

 

توريستي شرکت د تلفون لمبر ادرس
د چنګ دو ښار بهرني توريستي شرکت ٨٦٧٤١١١٣٢٨ ٨٦ د چنګ دو ښار د شون چنګ دا جيې شون جي دا شا