ښوونه    

[د چين ښوونه]
په نړۍ کي د پيمانې له  لحاظه لومړني لويه ښوونه  
[د ښوونی سياست] 
د ماشومانو ښوونه لومړي ښوونه  

د منځني ښوونې  لومړي دوره
د منځني ښوونې دوهمه دوره  • لوړه ښوونه

د ښوونځيو نه په بهر کې ښوونه  
[د امنحان سياست]
منځني  امتحانعالي امتحان 
د فوق ليسانس امتحان

د تصديق نامو د اخيستلو امتحانونه
[د چين نامتو پوهنتونونه ]
د چين د عالي مدرسو  لنډ معلومات

بيجينګ پوهنتون  • چين هوا پوهنتون
فو دان پوهنتون

د بيجينګ دارالمعلمين پوهنتون

نانجينګ پوهنتون
جونګ شان پوهنتون وو هان پوهنتون

جي جيانګ پوهنتون 
سي څوان پوهنتون  

د شانګهاي د جياو تون  پوهنتون
>>[د چين  په عالي مدرسو کې  خارجي محصلين]
په چين کې د خارجي محصلينو تحصيلات    د چيني ژبې زده کول

د چين  په عالي مدرسو کې  خارجي محصلين

 ساينس او تکنالوژۍ

د  چين ساينس او تکنالوژۍ      چينی دولت  په  سويه  د علومو او تخنيکونو  انکشافی  پلانونه         د چين  علمی څيړونکی ارګانونه       د چين او بهرنيو هيوادونو او سيمو  ترمنځ   علمی او تخنيکی همکاری