د چين  د چاپيريال  د ساتنې  په هکله  نور  غير حکومتي سازمانونه(NGO) 

中国国际广播电台