[د خارجه چارو عمومي وضعيت ]
د خارجه چارو عمومي وضعيت  
[ديپلوماتيک سياست]
د چين ديپلوماتيک سياست
[د چين او امريکی ، جاپان او روسيی تر منځ روابط]
د چين او امريکي ترمنځ روابط 
د چين او جاپان  روابط 
د چين او روسيې ترمنځ روابط  
[بين المللی سازمان او چين]
د جنوب ختيځې اسيا د هيوادونو د اتحاد او چين  
د شانګهاي د همکارۍ سازمان او چين
ملګري ملتونه او چين 
د چين سره د نوموړي سازمان روابط
نړيوال تجارتي سازمان او چين
[د چين خارجه وزيران]

جوينلاي  

چن  يي  

جي پن في

چياو ګوان هوا

هوانګ هوا

وو شيوي چيان 

چيان چي چن

 تانګ جيا شيون

لي جاو شين

[د چين مهم ديپلوماتيک سندونه ]
د چين مهم ديپلوماتيک سندونه