[د چين سلطنتی سلسلې]
د چين په تاريخ کښی لومړی سلطنت
شانګ  -- د تاريخی اسنادو له مخی په چين کښی تر ټولو نه مخکښی لومړی سلطنت
لويديځ جو ، د پسرلی او منی زمانه او د ملکونو تر منځ جنګی زمانه
د چين لومړنی فيوډالی دولت-- چينګ 
د هان امپراطوری دوره  
د وی، جين او جنوبی او شمالی سلطنتی سلسله
د شوی او تانګ سلطنتی سلسله  
د سونګ امپراطوری سلسله
د يوان سلسله
د مينګ  سلطنتی  سلسله
چينګ  سلطنتی سلسله  
[د چين تاريخ په باب مشهور کتابونه]
د ( سوين ) بابا د نظامی هنر په نامه کتاب
د تاريخی  يادداشت په نامه ستر اثر
[په تاريخ کښی د ارامۍ او سعادتمنۍ نه ډکی دوری]
د چين په تاريخ کښی د ارامۍ او سعادتمنۍ نه ډکی ٥ دوری 
[د زرو کالو معماوې]
جاپان ته د ( شو فو ) دورتګ په باب معما
د ( دوين هوانګ ) په ولسوالۍ کښی د( مو ګاو ) په نامه د ډبرينو غارونو  د کيندلو په باب  معما 
د ( يوان مينګ يوان ) د امپراطوری پارک تاريخی اثار اوس چيرته دی ؟ 
د بيجينګيانو فسيلونه  اوس  چيرته  دی 
د ملکی ( يانګ يو هوان ) د پتی په باب معما
د امپراطور ( چين شه هوانګ ) د هديری په باب معما 
[تاريخی کيسې]
د وريښمو لاری څومره دی 
د لوی ديوال د کلاګانو د نومونو په باب دلچسپی کيسی 
د ( تايوان ) د بيلا بيلو ځايونو  نومونه 
چينايان ولی د ښامار په وارثانو وويل شول
د چين د نومونو په باب فرهنګ 
د چين د وريښمو د چنجيو د روزلو تخنيک څنګه  لويديځ ته خپور شو
د چينايی ليک دود منځ ته راتګ او بدلونونه 
د ( يونګ له ) د ستر زنګ اوازونه  ٣٠ مربع کيلو مترو  ته خپريږی
د بيجينګ په لرغونی ښارکښی نوی عجيبه منظره
د هډوکو ستنی او د سنيګار سامانونه پيدا شول  چه د ( شان دينګ دونګ ) په نامه د لومړيو انسانانو له خوا جوړ  شوی ؤ