[کلاسيک شعرونه]
 نابغه ليکوال  سو شه
 
مشهور شاعر دو فو او دده شعرونه
 
نامتو شاعر لي باي او دده شعرونه
 
د تانګ په سلسله کي ځلانده او شګوفه  شعرونه
 
کليوالي شاعر تاو يون مينګ
 
چيو يون او دده شعرونه
 
د چين  د شعرونو لومړي مجموعه
[کلاسيک ډرامې]
 
ډرامه ليکونکي لي يو
 
د ډرام  مشهور ليکوال  ګوان هان چين
[کلاسيک داستانونه]
پو سون لين او دده لخوا ليکل شوي خارق العاده داستانونه
 
د لويديځ  ته سفر
 
د درو  مملکتونو داستان 
 
د سره اطاق خوب 
[حماسې]
 
د پاچا ګسار کيسه 
 
د جنګل  حماسه 
 
د مانيس حماسه