لوست 1 سلامونه

 له سي ار اې سره مرکه
 
 • نننۍ دنده

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  السلام عليکم!
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  ستا نوم څه دی؟
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  دا زما د پېژندنې کارډ دی.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  ډېر وخت کېږي چې نه مو دي سره ليدلی.