لوست 1 سلامونه

 له سي ار اې سره مرکه
 
 • کتل
 • زده کول
 • تمرين کول
 • 正常播放     你好。Nǐ hǎo.
  په چيني ژبه کې د سلام ويلو څو ډولونه دي او تر ټولو اسان ډول يې دا دی:你. 你好يعنی ته، 好 يعنی ښه، سره يو ځای ته ښه: 你好 يعنی السلام عليکم. تاسې په هر ځاای هر کله هر چا ته 你好ويلی شئ. که څوک تاسو ته 你好 ووايي، نو تاسې هم ور ته 你好 ووايي. لکه زه چې اوس تاسې ته وايم:你好. نو بيا تاسې هم وايئ 你好.
 • 正常播放  慢速播放  A:你好!
  Nǐ hǎo!
  السلام عليکم.
 • 正常播放  慢速播放  B:你好!
  Nǐ hǎo!
  السلام عليکم.
 • 正常播放  慢速播放  A:您好!
  Nín hǎo!
  السلام عليکم.
 • 正常播放  慢速播放  B:您好!
  Nín hǎo!
  السلام عليکم.