لوست 1 سلامونه

 له سي ار اې سره مرکه
 

ښايي تاسې دې ته پام کړی وي چې ځينی کسان 您好 وايي. د 你好 او 您好 ترمنځ توپير دا دی: که تاسې غوړائ له خپل ملګري يا د يو عصر وګړيو يا خپلو همزوليو سره سلام يا روغبړ وکړئ. نو你好ويلی شئ. که تاسې غواړئ له مشرانو يا محترمو وګړيو سره سلام يا روغبړ وکړئ، نو您好ويلی شئ. په حقيقت کې 您 د 你 په پرتله د زيات درناوي معنی لري.