CRI Online

د ٢٠١١ کال لپاره په شي ان کې د باغوانۍ نړيوال نندارتون نښه

دغه نندارتون د ٢٠١١ کال د اپريل له ٢٨مې نېټې څخه د اکتوبر تر ٢٢مې نېټې پورې تر سره کيږي

د دغه نندارتون رسمي ويبپاڼه : http://en.expo2011.cn/

خبرونه
• په شي ان کې د باغوالۍ نړېوال نندارتون پرانيستل شو
• د شي ان د باغوانۍ نړيوال نندارتون به١٢ مليونه سيلانيان ورجلب کړي
• د شي ان د باغوانۍ د نړيوال نندارتون تياريانی بشپړ شوي دي
• د باغوانۍ د نړيوال نندارتون په موده کې به له پنځه زرو نه تر اوه زرو پورې هنري نندارې تر سره شي.
• د شي ان د باغوانۍ نړيوال نندارتون د امنيت د پلټنې تدبيرونه ترميم شوی دی.
نور>>
ليکونه
• د ٢٠١١ کال لپاره د شي ان د باغوانۍ نړيوال نندارتون پرانيستل شو.
• په شي ان ښار کې د باغوانۍ نړيوال نندارتون .
نور>>
ويډيو
پوښتنې
عکسونه

د پاکستان نندارتون

د افغانستان نندارتون