[د مځکنی قلمرو  مساحت>>  
 
د مځکنی قلمرو  مساحت
  ملی بيرغ ، ملي نښان ، ملي سرود او  پايتخت
 
سمندري  قلمرو او ټاپوګانې   
 
ځمکنی عوارض او طبيعی  حالات   
 
د غرونو سلسلې  • دريابونه او سيندونه   
[د ادارې سيمو د ويشلو سيستم]>>  
د چين د ولسی  جمهوريت  د اداری  سيمو د  ويشلو سيستم 
 
د چين د ولايت  په درجه  اداری  سيمی   
>>
[منابع]
 
د هيواد مځکنی  منابع
معدنی او کانی  منابع   
 
د باد  ،اوبو او لمر انرژۍ  
 
د نباتاتو ډولونه  او ويش 
 
د حيواناتوډولونه او د هغو ويش
>>
[ نفوس]
 
د نفوسو په باب  
 
دکورنی  لارښوونې کار