د لونګ من په نامه د ډبرينو غارونو مجسمې 
 
د غمۍ په نامه غر او د له شان په نامه ډبرينه لويه بودايي مجسمه 
 د يون ګانګ ډبرين غارونه 
 
د جو که ديان د بيجنګ د نندرتال انسانانو کنډولې 
 
د لي جيانګ په نامه لرغوني ښار
 
د هوانګ شان په نامه غر
 
لوي ديوال
 
د دوين هوانګ ښار د موګاوکو په نامه غارونه
 
د کونګ ځي  معبد ، مقر او مقبره
 
پينګ ياو پخواني ښار
 د چين د امپراطور مقبره او دده  د عسکرو او أسانو سفالينې مجسمې 
 
د چين شاهي ماڼۍ يعني د ګوګونګ په نامه ماڼۍ 
 
تيان تان 
 
د بودالا ماڼۍ