[د سنتور په شمول  تاريزی الې]
رباب 
 
د ولې  موسيقی أله
 
لرغونی  چين  
 
جيا يې  چين 
 
هو بس 
ټانپوره 
 
ژوان  
 
کونګ خاو 
[د وايلين  په شمول  د موسيقی الې]
 
بان  هو
 د ماتو چين په نامه   موسيقی أله 
 
د لۍ  چين  په نامه  موسيقی اله
 
د نيو تۍ  چين  په نامه  تاريزه اله 
 
د ګاو هو په نامه  تاريزه اله 
 
د ارهو  په نامه موسيقی اله
[د موسيقی بادی الې ]
 
د سی بی لی په نامه موسيقی اله
 
د هاو ګوان  په نامه  موسيقی اله
 
د شيايو  په نامه  موسيقی اله 
 
تولکه
 
د شيون په نامه  موسيقی اله
 
د شنګ په  نامه موسيقی اله
 
د دبې  شيايو
 
شپيلۍ 
[تاريزی  الې]
 
سنتور 
[د شپيلی  په  شمول  دهنی ساز]
 
کاو سيان
[ضربی ساز]
 
چينګ
د  بيان  زنګ 
 
سنج
 
ډول