قومونه
[د قومونو په باب  معلومات]
د چين  د قومونو په باب  معلومات
د چين  هغه قومونه چه  نفوس يی له  پنځو مليونو څخه زيات  دی

د چين هغه قومونه چه  نفوس يی  له  يو لکو  تنه څخه  کم  دی
د چين قومی پاليسی
 
د  ملی اقليتونو  کادرونو  روزنه
>>[د چين  د ملی اقليتونو  اقتصاد او ټولنه]
د چين  د ملی اقليتونو  اقتصاد

د چين د  ملی اقليتونو  علمی او تخنيکی چارې 
د چين  د ملی اقليتونو تعليمی چارې

د چين  د ملی اقليتونو  کلتورونه                              [د  ملی اقليتونو مهم  اخترونه]  
د چين د  ملی اقليتونو مهم  اخترونه                     مذهبونه
>>[د مذهبونو  حالات
 
د چين  د مذهبونو  حالات

 د چين  عمده مذهبونه 
[د مذهبی پاليسی او تګ راتګ]
 
د چين مذهبی پاليسی

 له  خارجی هيوادونو سره د چين د مذهبی حلقې تماسونه او تګ راتګ